60 phút thuyết trình nội dung: giá trị của con số.

Hiểu con số, tạo ra con số, mọi người theo con số, kết quả được con số. Giám sát vận hành bằng con số.

Các bạn trẻ thực tế tạo ra con số trên phần mềm để hiểu tổng thể. Tất cả mọi người đều nhìn vào con số mà làm việc.

Hành trình tham gia khởi nghiệp cùng các bạn trẻ, Lâm giỏi gì Lâm cho đi cái đó, để các bạn nhanh vào việc, và có người tham gia hổ trợ công việc.